Algemene Voorwaarden / Privacy Policy

 Algemene Voorwaarden

1.Algemeen

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken en facturen van de nv Storage & Offices (hierna: ‘S&O’), met maatschappelijke zetel te 8530 Harelbeke, Stedestraat 51 en met ondernemingsnummer 0408.193.915, die handeldrijft onder haar eigen naam, alsook onder de handelsbenamingen Stede51 en Opslag.com, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant (hierna: ‘Klant’). Indien er een andersluidende overeenkomst werd opgesteld, blijven onderhavige algemene voorwaarden van suppletieve toepassing.

 

2.Offertes

Alle offertes blijven geldig voor een periode van 1 maand vanaf de datum vermeld in de offerte. De prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende lonen, materialen, grondstoffen en taksen. Indien deze  wijzigingen ondergaan behoudt S&O zicht het recht voor de prijzen eenzijdig te wijzigen indien er zich wijzigingen zouden voordoen in .  

Indien een offerte geannuleerd wordt door de Klant is zij een schadevergoeding verschuldigd van 40% van het bedrag vermeld in de offerte.

 

3.Terbeschikking gestelde lokalen/materiaal

Het gebruik van de lokalen dient te gebeuren conform de richtlijnen zoals bepaald in de gedragscode die van toepassing is, waarvan de Klant verklaart voorafgaandelijk kennis te hebben gekregen. Enige schade door een inbreuk op deze code valt ten laste van de Klant.

Apparatuur dat ter beschikking wordt gesteld, dient steeds gebruikt te worden zoals ieder zorgvuldig persoon zou doen. Enige schade door een inbreuk hierop valt ten laste van de Klant.

In functie van de beschikbaarheid op het moment kunnen gehuurde ruimtes gewijzigd worden naar een andere gelijkwaardige ruimte. S&O is op dit punt dan ook niet gebonden door een afspraak of offerte. De Klant staat evenzeer in voor de gewenste opstelling van het materiaal in deze ruimtes.

 

6.Catering

Catering zit niet standaard vervat in de bepaalde prijs. De Klant kan steeds consumpties aankopen bij S&O via de daarvoor voorziene wijze. Indien gewenst, kan S&O een cateraar inschakelen, op voorwaarde dat dit door S&O schriftelijk bevestigd wordt, tegen een meerprijs.

S&O is niet verantwoordelijk voor overmatig drankgebruik van de Klant of van personen waarvoor de Klant aansprakelijk is (zoals aangestelden, klanten, genodigden…).

 

7.Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van S&O en haar aangestelden wordt te allen tijde beperkt tot de bepaalde prijs, tenzij de aansprakelijkheid voortvloeit uit bedrog, opzettelijke fout of grove fout.

S&O kan geenszins gehouden zijn tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

 

8.Betaling

De facturen van S&O zijn betaalbaar ten laatste op de vermelde vervaldag op de maatschappelijke zetel van S&O. Bij gebrek aan (tijdige) betaling is er vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd gelijk aan 8% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van € 100,00 en een maximum van € 5.000,00. Dit bedrag sluit geenszins aanvullende schadevergoedingen uit.

Protest tegen een factuur dient binnen de 8 dagen na ontvangst ervan per aangetekend schrijven te gebeuren op het adres van de maatschappelijke zetel van S&O. Bij gebreke aan tijdig protest wordt de factuur geacht te zijn aanvaard. Voor consumenten bedraagt deze termijn 14 dagen.

 

9.Ontbinding

S&O heeft het recht de overeenkomst met de Klant te ontbinden, te allen tijde, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, in volgende gevallen: (i) indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste 10 kalenderdagen in acht worden genomen, in gebreke blijft met de tijdige en behoorlijke nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement door de Klant; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; (iv) indien beslag gelegd wordt op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Klant; (v) indien S&O gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de Klant aan zijn verplichtingen jegens S&O zal nakomen.

In geval van ontbinding behoudt S&O zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die zij heeft geleden en worden alle vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

 

10.Overmacht

Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij ingeval van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, storm, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, staking of lock-out, brand, oproer, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische informatica-, internet- of telecommunicatiestoornissen, beslissingen of interventies van overheidswege, brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden.

Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort.

Partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmachtsituatie te beperken. Ingeval de overmacht langer dan twee maanden zou duren is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de partij die zich op overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de andere partij kan worden gehouden.

 

11.Nietigheid

Indien één of meerdere bepalingen (of alinea’s) nietig zouden dienen te worden verklaard of onuitvoerbaar zouden worden omwille van een wetswijziging of van een andere reden, zal hierdoor de wettelijkheid, geldigheid en het uitvoerbare en afdwingbare karakter van de overige bepalingen (of alinea’s) van de desbetreffende bepaling (of alinea) en van de algemene voorwaarden in zijn geheel, voor zover deze nog enige uitwerking of bestaansgrond hebben, niet worden aangetast. Partijen zullen het nodige doen om de betreffende bepaling (of alinea) te wijzigen zodat deze in overeenstemming zou zijn met de wet.

 

12.Geschillen

Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing.

De rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van S&O zich bevindt, zijn bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil tussen S&O en de Klant. Deze bevoegdheidsgrond is exclusief ten opzichte van ondernemingen.

Privacy Policy

https://www.privalex.be/nl/groepen/2adb71c33f