Privacyverklaring

COMMUNICATIEPLATFORMEN/GEBRUIKSVOORWAARDEN

Website – Intranet -  Facebook – interne communicatieplatformen

Het gebruik van eender welke aangeboden dienst op de Website of het Intranet van Stede51 / opslag.com leidt tot een onvoorwaardelijke aanvaarding van de Gebruikersvoorwaarden door de Gebruiker.

Storage&offices NV behoudt zich het recht voor om deze Gebruikersvoorwaarden ten allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Het behoort dan ook tot de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om regelmatig de meest recente versie van de Gebruikersvoorwaarden te controleren. Die versie wordt gepubliceerd op de Website Stede51 en Opslag.com. Gebruikers worden geacht deze laatste versie te aanvaarden bij elk gebruik van de Website.

Door onze Websites, Facebookpagina of intranet op om het even welke manier te raadplegen en te gebruiken, aanvaardt de Gebruiker de algemene Gebruikersvoorwaarden.

Door een account te openen, aanvaardt de Gebruiker uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk de Gebruiksvoorwaarden.

Gebruikers verbinden zich ertoe om correcte, waarheidsgetrouwe en recente informatie door te geven, in het bijzonder met betrekking tot hun aanspreking, achternaam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer. Die gegevens zijn noodzakelijk voor een juiste identificatie met betrekking tot het openen en onderhouden van hun account. Deze gegevens zullen behandeld worden conform het privacybeleid van Stede 51/Opslag.com

Vertrouwelijkheid van de logingegevens

Bij het aanmaken van een account kiezen Gebruikers een gebruikersnaam en een wachtwoord die hen toegang geeft tot hun account.

De logingegevens zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Ze kunnen enkel gewijzigd worden op vraag van de betreffende Gebruiker of op initiatief van Storage&offices NV.

Gebruikers zijn uitsluitend en als enige verantwoordelijk voor het gebruik van hun account en de betreffende logingegevens. Bij verlies of diefstal van de logingegevens is de Gebruiker aansprakelijk voor alle gevolgen die te wijten zijn aan dat verlies of die diefstal. De Gebruiker moet zo snel mogelijk de procedure opstarten om zijn logingegevens te wijzigen.

Account afsluiten

Gebruikers kunnen op elk moment hun account afsluiten. Ze dienen hiervoor een aanvraag via e-mail te sturen naar het volgende adres: services@stede51.be

Storage&offices NV zal alle aanvragen om een account af te sluiten binnen een redelijke termijn behandelen. Wanneer een contract beëindigd wordt, worden alle accounts van de  interne communicatietools van Storage&offices NV, van de Gebruiker, op initiatief van Storage&offices NV verwijderd.

Wanneer een account afgesloten wordt, kunnen Gebruikers niet langer genieten van de aangeboden diensten van Storage&offices NV.

Bij beëindiging van het contract tussen de Gebruiker en Storage&offices NV, worden alle accounts van de interne communicatiekanalen afgesloten door Storage&offices NV.

Het volledig of gedeeltelijk kopiëren, verzenden, reproduceren, opnieuw publiceren of opnieuw verdelen van de inhoud van de Website of Facebookpagina van Stede51/Opslag.com, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Storage&offices NV, is strikt verboden.

Om die toestemming te verkrijgen, moet er contact opgenomen worden met Storage&offices NV op het volgende adres services@stede51.be

Publicatievoorwaarden voor de beoordelingen

Om elk belangenconflict te vermijden en om voor de hand liggende redenen van objectiviteit, mag een Gebruiker die in een gelijkaardige sector actief is, geen beoordeling posten op de Website of Facebookpagina van Stede51 of opslag.com.

Gebruikersinhoud kan omwille van de volgende redenen afgewezen worden, waarbij Storage&offices NV souverein oordeelt :

als Storage&offices NV van mening is dat zijn burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid aangesproken kan worden;

als de Gebruikersinhoud of de elementen over de identiteit van de auteur beledigingen of onbeschoftheden bevatten;

als de Gebruikersinhoud een (mogelijke) schending van de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij bevat;

als de tekst van de Gebruikersinhoud zo slecht geschreven is dat ze onbegrijpelijk is;

als een gebruiker een ongepaste opmerking formuleert

als de Gebruikersinhoud persoonlijke informatie of elementen bevat die kunnen leiden tot identiteitsdiefstal, in het bijzonder de voornaam of achternaam van personen die geen publieke personen zijn, een telefoonnummer, een postadres of een e-mailadres;

als de Gebruikersinhoud duidelijk spam is.

Als de Gebruikersinhoud ingaat tegen de openbare orde, dan wel het niveau dat Storage&offices NV betracht aantast.

Storage&offices NV is gerechtigd om op eigen initiatief alle content die inbreuk uitmaakt op rechten van derden of waaromtrent zij door derden wordt aangesproken als zou bepaalde content inbreuk uitmaken op de rechten van derden onmiddellijk verwijderen. Storage&offices NV zal dienaangaande nooit kunnen aangesproken worden in betaling van welkdanige schadevergoeding zelfs indien de aanspraken van derden naderhand onterecht blijken te zijn. De Gebruiker zal Storage&offices NV integraal vrijwaren voor alle aaanspraken die zij in dit verband zou ondervinden, en voor alle kosten die zij in dit verband moet maken met inbegrip van verdedigings- en gerechtskosten.

Beoordelingen controleren

Storage&offices NV nv heeft geen verplichting om ‘posts’ te controleren of te verwijderen. Elke ‘post’ wordt voor de publicatie onderworpen aan een controle door automatische filters en aan een menselijke controle. Het duurt maximaal één weken om een beoordeling te controleren.

Gebruikers begrijpen en gaan akkoord dat Storage&offices NV de volgende gegevens bij hun posts mag vermelden: voornaam en familienaam, bedrijfsnaam, functie, datum van het event.

Gebruik van de Gebruikersinhoud

Gebruikers gaan akkoord dat het publiceren van Gebruikersinhoud op de Website of Facebookpagina van Stede51/Opslag.com automatisch leidt tot het verlenen van een niet-herroepbare, permanente, niet-exclusieve, royaltyvrije toestemming aan Storage&offices NV

om Gebruikersinhoud te gebruiken, kopiëren, tonen, aanpassen, wijzigen, vertalen, verdelen, promoten, in andere advertenties of materiaal te vermelden, te gebruiken als basis  voor afgeleide werken, te benadrukken, verspreiden of dergelijke Gebruikersinhoud globaal te verdelen en derde partijen de mogelijkheid te geven hetzelfde te doen, via online media of andere media.

Door Gebruikersinhoud te publiceren op de Website of Facebookpagina van Stede51/ Opslag.com, geven Gebruikers Storage&offices NV alle noodzakelijke rechten om het weergeven, verzamelen, kopiëren of gebruiken van die Gebruikersinhoud, door om het even welke derde partij en voor welke reden dan ook te verbieden. Gebruikers doen onherroepelijk afstand van enige claim en verklaring over morele of eigendomsrechten met betrekking tot deze inhoud. Gebruikers erkennen en garanderen dat ze gemachtigd zijn om de bovenstaande toestemmingen toe te kennen.